Horizon บินตรงลี่เจียง แชงการีล่า

Horizon บินตรงลี่เจียง แชงการีล่า

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CDR70

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มี.ค. - เม.ย. 67

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

สัมผัสภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ชมเมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี

สะพานกระจกลี่เจียง หมู่บ้านกลุ่มน้อยไป๋ซา เมืองโบราณซู่เหอ

 

 พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG 

เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน

 

เดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  5 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (เมืองลี่เจียง) DR5042 BKK-LJG 14.40-18.10
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองลี่เจียง - แชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ - เมืองโบราณแชงกรีล่า
โรงแรม
MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ - พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – สระมังกรดำ
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สะพานแก้วกระจกลี่เจียง – หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยไป๋ซา - เมืองโบราณซู่เหอ
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ DR5041 LJG-BKK 11.30-13.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
21 - 26 มี.ค. 67

22,888.-

22,888.-

25 - 30 เม.ย. 67

22,888.-

22,888.-

รูปภาพ