DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า

DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CDR80

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 67

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

เช็คอินสระมังกรดำ ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี

ชื่นชมหมู่บ้านซีโจว เมืองโบราณแชงกรีล่า เมืองโบราณต้าหลี่

อลังการวัดลามะซงจ้านหลิง  เมืองเก่าลี่เจียง

 

 พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  

เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน อาหารพื้นเมือง

 

เดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  5 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (เมืองลี่เจียง) - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ DR5042 BKK-LJG 13.35-17.00
โรงแรม
REGENT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมูบ้านซีโจว (ชิมชาสามลิ้น+โชว์ชาวไป๋) – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองลี่เจียง - แชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) - เมืองโบราณแชงกรีล่า
โรงแรม
MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ - พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – อุทยานน้ำหยก – สระมังกรดำ
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ DR5041 LJG-BKK 10.25-12.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
7 - 11 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

14 - 18 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

21 - 25 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

4 - 8 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

11 - 15 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

25 - 29 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ