Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว

Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ78

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

เม.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

15

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขาวงพระจันทร์

กุ้ยหลิน เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ

เขาหลูยี่ ท้าความเสียวระเบียงกระจก ประตูโบราณกูหนานเหมิน
เมืองโบราณต้าชวี ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ย่านตงซี

พิเศษ Dream like Lijiang Show 

 

เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด  ปลาอบเบียร์  เผือกคริสตัล

 

เดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน VZ3698 BKK-KWL 14.15-18.00
โรงแรม
GUILIN EMME HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ร้านผ้าไหม - เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน+เจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - Dream like Lijiang Show
โรงแรม
GUILIN EMME HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านหยก - เขาวงพระจันทร์ -เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ถนนฝรั่ง เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย
โรงแรม
YANGSHOU YIN XIANG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหยางซั่ว – เขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เมืองโบราณต้าซี - เมืองกุ้ยหลิน เลือกซื้อ Option : เมืองลับแล
โรงแรม
GUILIN EMME HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านสมุนไพรจีน – พระราชวังโบราณ+ กำแพงวังโบราณ+ ยอดเขาตูซิว - อาคารเซียวหยาว - ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี
โรงแรม
GUILIN EMME HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ต้นโพธิ์พันปี – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลินเหลียงเจียง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3699 KWL-BKK 19.00-20.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 เม.ย. - 2 พ.ค. 67

16,888.-

16,888.-

4 - 9 พ.ค. 67

15,888.-

15,888.-

11 - 16 พ.ค. 67

15,888.-

15,888.-

15 - 20 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 67

15,888.-

15,888.-

13 - 18 ก.ค. 67

14,888.-

14,888.-

20 - 25 ก.ค. 67

15,888.-

15,888.-

27 ก.ค. - 1 ส.ค. 67

15,888.-

15,888.-

3 - 8 ส.ค. 67

15,888.-

15,888.-

10 - 15 ส.ค. 67

15,888.-

15,888.-

17 - 22 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

14 - 19 ก.ย. 67

15,888.-

15,888.-

28 ก.ย. - 3 ต.ค. 67

15,888.-

15,888.-

12 - 17 ต.ค. 67

16,888.-

16,888.-

26 - 31 ต.ค. 67

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ